Nexima Økonomisk Prosjektstyring

Med Nexima Økonomisk Prosjektstyring får du en løsning utviklet med sikte på økonomisk styring og kontroll av prosjekter, for å avdekke avvik underveis i prosjektet.

Med Nexima Økonomisk Prosjektstyring får du

En løsning utviklet med sikte på økonomisk styring og kontroll av prosjekter. Løsningen ivaretar ferdiggrad, periodiseringer, tillegg og endringer i prosjektet underveis, samt hvordan prognoser for prosjektet utvikler seg underveis.


Prosjektstyring kan totalt sett ofte omfatte mange moduler. I planleggingsfasen er det ofte behov for løsninger som kalkyle, design, kontrakts-administrasjon tidsplanlegging og ressursplanlegging. I gjennomføringsfasen er det ofte behov for løsninger som timeregistrering, innkjøp, logistikk og fakturering. Nexima har utviklet en egen modul for å bidra til økonomisk oppfølging og kontroll av prosjekter.


Nexima Økonomisk Prosjektstyring har funksjoner for:

  • Fast prosjektinformasjon
  • Innhenting av bokførte verdier
  • Registrering av tillegg og endringer
  • Periodisering av inntekter og kostnader
  • Registrering og kalkulering av prognoser for ferdig prosjekt
  • Tar vare på historisk utvikling i prosjektet
  • Registrering av hendelser med økonomisk konsekvens
  • Registrering av kommentarer og tiltak
  • Rapportering med oversikt over alle prosjekter, og prosjektrapporter for det enkelte prosjekt

Nexima Økonomisk Prosjektstyring kan bidra til at økonomiske avvik avdekkes underveis i prosjektet, og at det kan dannes riktige regnskapsverdier, ved å periodisere inntekter og kostnader i forhold til framdrift og verdiskapning i prosjektet. Løsningen bidrar også til at prognoser underveis i prosjektet kan utgjøre en viktig informasjonskilde for styring og kontroll. Prognosene lagres, slik at man kan følge utviklingen i prosjektet. Det tas utgangspunkt i bokførte verdier på prosjektet. Det registreres tillegg og endringer, og det registreres periodisering av inntekter og kostnader, for å komme fram til et riktig bilde av prosjektets verdiskapning underveis. I tillegg registreres gjenstående kostnader og inntekter. Dette danner en ny sluttprognose for hver periode i prosjektet. Prognosene lagres, slik at den historiske utviklingen i prognoseverdier kan synliggjøres. Det er også funksjoner for å legge inn kommentarer i hver periode, som kan gi god informasjon for oppfølging av prosjektets utvikling og for evaluering av prosjektet. Løsningen er utformet slik at den kan brukes som den er, men er utformet for å være forberedt på utvidelser og tilpassing av funksjoner, skjermbilder og rapporter til den enkelte virksomhet. Kontakt oss for mer informasjon om Nexima Økonomisk Prosjektstyring


Brosjyre Nexima Økonomisk Prosjektstyring (386,04 KB)