Nexima Budsjett

Nexima Budsjett er en fullstendig budsjettløsning og prognoseløsning for budsjettering, prognoser, rolling forecast og simuleringer.

Fleksibelt

For å møte ulike behov hos forskjellige bedrifter har vi bygget inn tilstrekkelig funksjonalitet til å møte produksjonsbedrifter, handelsbedrifter, tjenesteytende bedrifter, e-verk, osv.Det er brukere av Nexima Budsjett i alle typer virksomheter.

Integrert med ERP systemet

Nexima Budsjett kan settes opp med direkte integrasjon til de fleste økonomisystemer. Integrasjonen sikrer enkel oppdatering av kontoplan, dimensjoner og regnskapstall fra økonomisystemet. Det kan i tillegg settes opp integrasjon mot andre systemer, for å hente budsjettgrunnlag fra salgsplaner, prosjekter, lønnsdata, osv. Nexima Budsjett kan også integreres med rapportløsninger for å benytte ferdige budsjettdata og prognosedata i avviksrapportering og analyser.

Resultat, likviditet og balanse

Budsjettprosessen har ofte fokus på resultatbudsjettet, mens budsjettoppfølgingen gjennom året kan ha like stort fokus på likviditet og balanseverdier. For å resultere i et fullstendig resultat, balanse og likviditetsbudsjett har Nexima Budsjett automatisk beregning av alle konsekvenser av en budsjettlinje. Nexima Budsjett simulerer hva som skjer i regnskapet gjennom hele året, ved å legge inn et budsjettall på en budsjettlinje. Et enkelt budsjettall i inputbildet vil oftest resultere i 50-200 budsjettlinjer i det ferdige budsjettet. Da er det tatt hensyn til sesongfordelinger, periodiseringer, betalingsbetingelser, MVA, vareforbruk, lagerendringer, Feriepenger, arbeidsgiveravgift, eller andre finansielle sammenhenger og konsekvenser av den enkelte budsjettpost.

Budsjettering i antall eller kroner eller meter eller timer eller ….
Du kan budsjettere i de enheter som er mest hensiktsmessig. Det kan være kroner, hele tusen kroner, antall, hektoliter, timer, meter, etc. Det er også mulig å kombinere enheter slik at det for eksempel på en linje budsjetteres i hele tusen kroner og det på en annen linje budsjetteres i antall timer. Det er mulig å budsjettere i en eller flere valutaer.

Budsjettering på vare, kunde, leverandør, ansatt,…

Det er mulig å bygge opp budsjettene slik at det budsjetteres på det nivå man ønsker å følge opp budsjettene gjennom året, eller ned på det nivå som legger grunnlaget for det ferdige budsjett. Det kan for eksempel være salgsbudsjett pr. produkt pr. kunde, eller pr. kundegruppe pr. selger, eller andre grupperinger og oppdelinger av budsjettene.

Fri definisjon av budsjettdimensjoner med funksjoner for ”alias”

Ved å definere avhengigheter mellom dimensjoner kan man sikre seg at det kun budsjetteres på gyldige kombinasjoner av dimensjoner. Dette kan for eksempel være ansatte for hver avdeling, produkter for hvert marked, avdelinger for hver region, osv.

Konteringsmodeller for automatiske posteringer

Det er vanligvis sammenheng mellom lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift på feriepenger. Det kan også være tilsvarende sammenhenger med salgsprovisjon, personalkostnader, etc. Dette kan ivaretas med konteringsmodeller som automatisk posterer avledede poster på en budsjettlinje. Konteringsmodeller kan også ivareta automatisk spredning av kostnader på dimensjoner.


Prognose

Når budsjettet for året er fastlagt vil dette ligge til grunn for avviksanalyser gjennom regnskapsåret. For å ivareta en kontinuerlig finansiell styring kan budsjettall og regnskapstall danne grunnlag for prognoser. Det kan dannes nye prognoser gjennom regnskapsåret ved å kombinere regnskapstall hittil i året med budsjettall for resten av året.
Det er en egen prognosemodell som ivaretar prognostiseringen ved å:

  • Hente tall fra regnskap for en valgt periode 
  • Danne likviditetsposter fra reskontroer, skyldig MVA, etc. i regnskapet 
  • Legge til budsjett/tidligere prognoser for resten av året 
  • Danne nye prognoser for kommende perioder med faktiske tall fra regnskapet og budsjetter fra valgt budsjett/prognosemodell.


Brosjyre Nexima Budsjett (1,21 MB) 

WhitePaper - Nexima Budsjett (700,47 KB)